صداقت گمشده ... !!!

کاش واژه ی حقیقت آنقدر بر زبان ما صمیمی بود که برای بیان دوستت دارم نیاز به قسم خوردن نبود...

دلتنگ کسی هستم که...

دلم برای کسی تنگ است که 

گاهی دلتنگم میشد...

دلم برای کسی تنگ است که

طلوع عشق را به من هدیه داد...

دلم برای کسی تنگ است که

 با زیبایی کلامش مرا در عشقش غرق میکرد...

دلم برای کسی تنگ است که

هنگام دلتنگیهایم آغوشش مامنم بود...

دلم برای کسی تنگ است که

دستانم همیشه گرمای دستانش را میطلبید...

دلم برای کسی تنگ است که

هر شب سرم شانه هایش را آرزو داشت...

 

[ یکشنبه ۱۳ فروردین۱۳۹۱ ] [ 15:28 ] [ سارا تنهــــــــا ] [ ]